gün enjamlary

Ounderüsti gün gurnama ulgamy

Oba hojalygynyň ekerançylyk ýerleri Gün monta System ulgamy

HZ oba hojalygynyň ekerançylyk ýerlerine gün monta system ulgamy ýokary güýçli materiallary ulanýar we uly aralyklara bölünip bilner, bu oba hojalygynyň maşynlarynyň girmegini we çykmagyny aňsatlaşdyrýar we ekerançylyk amallaryny ýeňilleşdirýär.Bu ulgamyň relsleri dik şöhle bilen berk birikdirilip, tutuş ulgamy tutuşlygyna birleşdirýär, titremek meselesini çözýär we ulgamyň umumy durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

Beýleki :

  • 10 ýyllyk kepillik
  • 25 ýyl hyzmat ömri
  • Gurluş hasaplamasy goldawy
  • Weýran ediji synag goldawy
  • Eltip bermegiň goldawy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly mysallary

5-ýaşyl ekerançylyk ýerleri

Aýratynlyklary

Ansat gurnama

Ulgam önümleriniň gurluş dizaýnyny yzygiderli optimizirleýäris.Önümiň bölekleriniň umumy sany az, baglanyşyk boltlary az we her baglanyşygy gurmak ýönekeý.Şol bir wagtyň özünde, materiallaryň köpüsi öňünden gurnalan, bu köp ýygnamak wagtyny we ýerdäki zähmet çykdajylaryny tygşytlap biler.

Eňňitler üçin amatly

Sütüniň we şöhläniň baglanyşygy gündogardan günbatara bir wagtyň özünde sazlanyp bilinýän we eňňit ýerlerde gurnalyp bilinjek özboluşly patentlenen dizaýny kabul edýär.

Çeýeligi we sazlanylyşy

Ulgam dizaýn edilende, gurluşygyň we gurnamagyň amatlylygy we amatlylygy doly göz öňünde tutulýar, şonuň üçin gurluşygy ýeňilleşdirmek üçin tutuş ulgamyň birnäçe sazlap boljak funksiýalary bar. Mysal üçin, ýer üýşmesiniň beýikligi we sütün birleşdirijisi öňe sazlanyp bilner we yza.

Stokary güýç

Ulgam ýokary güýçli material kabul edýär, wertikal demir ýol bolsa berk birikmä ýakyn bolar ýaly dört nokatly berkitmäni kabul edýär.Şol bir wagtyň özünde, gün modullarynyň gysgyçlary gysgyçlaryň nädogry gurulmagy sebäpli modullaryň ýel tarapyndan öwüsmeginiň öňüni almak üçin ýalňyşlyga garşy dizaýna eýe.

Güýçli durnuklylyk

Demir ýol dik şöhle bilen gönüden-göni baglanyşykly bolup, tutuş ulgamy tutuşlygyna birleşdirýär we ulgamy sarsdyrmak aňsat däl, bu bolsa ferma hojalygynyň goldawynyň durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

6-agri-PV-ulgam-gün
9-täjirçilik-gün paneli-goldaw

Technische Daten

Görnüşi Ounder
Gaznasy Nurbat
Gurnama burçy 0°
Panel çarçuwasy Çarçuwaly
Çarçuwaly
Paneliň ugry Gorizontal
Dik
Dizaýn standartlary AS / NZSGB5009-2012
JIS C8955: 2017
NSCP2010, KBC2016
EN1991, ASCE 7-10
Alýumin dizaýn gollanmasy
Material ülňüler JIS G3106-2008
JIS B1054-1: 2013
ISO 898-1: 2013
GB5237-2008
Poslama garşy standartlar JIS H8641: 2007, JIS H8601: 1999
ASTM B841-18, ASTM-A153
ASNZS 4680
ISO: 9223-2012
Garaşma materialy 355-nji soragQ235B (gyzgyn galvanizli)
AL6005-T5 (ýerüsti anodlaşdyrylan)
Berkidiji material Sink-nikel garyndysy
poslamaýan polat SUS304 SUS316 SUS410
Garaşsyz reňk Tebigy kümüş
Şeýle hem düzülip bilnergara

Size haýsy hyzmatlary hödürläp bileris?

Sales Satuw toparymyz ýeke-täk hyzmat eder, önümleri hödürlär we zerurlyklary habarlaşar.
Technical Tehniki toparymyz, taslama zerurlyklaryňyza görä iň optimal we doly dizaýn eder.
Installation Gurmak tehniki goldawyny berýäris.
Sales Satuwdan soň doly we wagtynda hyzmat edýäris.