gün enjamlary

Çukurly üçek Gün gurnama ulgamy

Kafel üçegi Gün gurnama ulgamy

Rels bilen girmeýän üçek

Ulgam üç bölekden ybarat - ýagny üçege birikdirilen esbaplar - çeňňekler, gün modullaryny goldaýan esbaplar - relsler we gün modullaryny düzetmek üçin enjamlar - gysgyç we ahyrky gysgyç. Dürli çeňňekler bar, köpüsine laýyk gelýär umumy relsler , we köp sanly amaly zerurlyklary kanagatlandyryp biler. Dürli ýük talaplaryna laýyklykda demir ýoly düzetmegiň iki ýoly bar: gapdal düzediş we aşaky düzediş saýlamak üçin.Çeňňek bazasy gurmak üçin çeýe bolmagy üçin köp deşikli dizaýny kabul edýär.

Beýleki :

  • 10 ýyllyk kepillik
  • 25 ýyl hyzmat ömri
  • Gurluş hasaplamasy goldawy
  • Weýran ediji synag goldawy
  • Eltip bermegiň goldawy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly mysallary

 

5-deşikli üçek- Gün-monta

Aýratynlyklary

Plitkalara zyýan ýok

Ulgam relsler bilen girip bolmaýan gurnama usulyny ulanýar.Çeňňekler üçekdäki ýük göteriji şöhlelere berkidilen we plitkalara göni girmeýär, şeýlelik bilen suwuň syzmagy meselesiniň öňüni alýar.

Programmalaryň giň gerimi

Dürli üçek görnüşlerine görä dürli çeňňekler saýlanyp bilner;dürli gar ýük talaplaryna laýyklykda, gapdal düzediş ýa-da aşaky düzediş saýlanyp bilner. Önümiň köp sanly programmasy bar we çeňňek has köp saýlawy üpjün edip, özleşdirmegi goldaýar.

Çalt we aňsat gurnama

Tutuş ýaý ulgamy üç bölekden durýar: çeňňekler, relsler we gysgyçlar.Önüm bölekleri az we önümleriň köpüsi öňünden gurulýar, gurmak çalt we zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.

Qualityokary hilli ýokary güýç

Çeňňek materialy poslamaýan polatdan ýa-da alýumin garyndysyndan bolup biler.Önüm ulgamy gurnamagyň we ulanmagyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin göwnejaý dizaýnly gaty materiallardan ýasalýar.

Technische Daten

Görnüşi Çukur
Ulanyş gerimi Dam örtükleri
Dam örtüginiň görnüşi Farfor plitalary, tekiz plitkalar, şifer plitalary,
asfalt plitkalar we ş.m.
Gurnama burçy ≥0 °
Panel çarçuwasy Çarçuwaly
Çarçuwaly
Paneliň ugry Gorizontal
Dik
Dizaýn standartlary AS / NZS , GB5009-2012
JIS C8955: 2017
NSCP2010, KBC2016
EN1991, ASCE 7-10
Alýumin dizaýn gollanmasy
Material ülňüler JIS G3106-2008
JIS B1054-1: 2013
ISO 898-1: 2013
GB5237-2008
Poslama garşy standartlar JIS H8641: 2007, JIS H8601: 1999
ASTM B841-18, ASTM-A153
ASNZS 4680
ISO: 9223-2012
Garaşma materialy Poslamaýan polat SUS304
Q355 、 Q235B (gyzgyn galvanizli)
AL6005-T5 (ýerüsti anodlaşdyrylan)
Berkidiji material Poslamaýan polat SUS304 SUS316 SUS410
Garaşsyz reňk Tebigy kümüş
Şeýle hem (gara custom düzülip bilner

Komponentler

6-modul-end-gysgyç-gara
10 sany demir-gysgyç
14-kafel-çeňňek-alýumin-garyndy
18-Düz kafel
7-gün-gysgyç-gara
11-demir ýol üçin bölek
15 kafel-çeňňek-alýumin
19-kafel-çeňňek-4
8-modul-ahyrky gysgyç
12 panelli monta.-Demir
16-sazlanyp bilinýän kafel-çeňňek-2
20 kafel-çeňňek-5
9-gün gysgyç
13-kafel-çeňňek
17-kafel-çeňňek-3
21-tekiz-kafel-interfeýs

Has köp üçek gurmak çözgütleri we esbaplary üçin Gün aksesuarlarynyň mazmunyna göz aýlaň.


Önüm kategoriýalary