Çukurly üçek Gün gurnama ulgamy

  • Kafel üçegi Gün gurnama ulgamy

    Kafel üçegi Gün gurnama ulgamy

    Rels bilen girmeýän üçek

    Ulgam üç bölekden ybarat - ýagny üçege birikdirilen esbaplar - çeňňekler, gün modullaryny goldaýan esbaplar - relsler we gün modullaryny düzetmek üçin enjamlar - gysgyç we ahyrky gysgyç. Dürli çeňňekler bar, köpüsine laýyk gelýär umumy relsler , we köp sanly amaly zerurlyklary kanagatlandyryp biler. Dürli ýük talaplaryna laýyklykda demir ýoly düzetmegiň iki ýoly bar: gapdal düzediş we aşaky düzediş saýlamak üçin.Çeňňek bazasy gurmak üçin çeýe bolmagy üçin köp deşikli dizaýny kabul edýär.

  • Galan üçek Gün gurnama ulgamy