gün enjamlary

Tekiz üçek Gün gurnama ulgamy

Balastirlenen Gün racking ulgamy

HZ Ballastirlenen Gün racking ulgamy, üçekden suw geçirmeýän gatlaga we üçek izolýasiýasyna zyýan bermeýän, içeri girmeýän gurnama kabul edýär.Bu üçek üçin amatly fotoelektrik rack ulgamy.Balastirlenen gün gurnama ulgamlary arzan we gün modullaryny gurmak aňsat.Ulgam ýerde hem ulanylyp bilner.Tomuň soňraky abatlanylmagynyň zerurlygyny göz öňünde tutup, modulyň berkitme bölegi çişiriji enjam bilen enjamlaşdyrylandyr, şonuň üçin gaty amatly modullary bilkastlaýyn sökmegiň zerurlygy ýok.

Beýleki :

  • 10 ýyllyk kepillik
  • 25 ýyl hyzmat ömri
  • Gurluş hasaplamasy goldawy
  • Weýran ediji synag goldawy
  • Eltip bermegiň goldawy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt amaly mysallary

5-tekiz üçek -K2-ulgam

Aýratynlyklary

Soňky guruldy

Garaşygyň esasy çarçuwasy güýçli we çydamly we köp ugurlara ulanylýan ýokary güýçli uglerod polatdan ýasalýar.

Aňsat we çalt gurnama

Güýçli polat turbalary egmek tehnologiýasynyň ulanylmagy köp gereksiz boltly baglanyşyklary ýok edýär.Önümiň bölekleri az we gurluşyk üçin amatly, gurluşyk netijeliligini we çykdajylary tygşytlaýar.Önüm iberilmezden ozal, köp sanly gurnama ädimlerini azaldyp we zähmeti tygşytlap bilýän ýaýyň bölekleri öňünden ýygnalýar.

Soňraky hyzmat etmek üçin amatly

Komponentleri düzediji enjam çişirilen dizaýny kabul edýär, şonuň üçin üçegiň gidroizolýasiýa gatlagyny goldamagy ýeňilleşdirýän komponentleri we ýaýlary aýyrmagyň zerurlygy ýok.Soňra komponentlerde tehniki hyzmat gerek bolsa, aňsatlyk bilen gazanyp bolar.

Fokary çeýeligi

Önümiň köp sanly amaly bar we balast blokynyň ululygy we agramy hakyky ýük talaplaryna laýyklykda çeýe sazlanyp bilner.

Balastirlenen üçek-dag
Gün-balastlar-mikro-inwertor

Technische Daten

Görnüşi Tekiz üçek, ounder
Gaznasy Beton esas
Gurnama burçy ≥0 °
Panel çarçuwasy Çarçuwaly
Çarçuwaly
Paneliň ugry Gorizontal
Dik
Dizaýn standartlary AS / NZS , GB5009-2012
JIS C8955: 2017
NSCP2010, KBC2016
EN1991, ASCE 7-10
Alýumin dizaýn gollanmasy
Material ülňüler JIS G3106-2008
JIS B1054-1: 2013
ISO 898-1: 2013
GB5237-2008
Poslama garşy standartlar JIS H8641: 2007, JIS H8601: 1999
ASTM B841-18, ASTM-A153
ASNZS 4680
ISO: 9223-2012
Garaşma materialy Q355 、 Q235B (gyzgyn galvanizli)
AL6005-T5 (ýerüsti anodlaşdyrylan)
Berkidiji material poslamaýan polat SUS304 SUS316 SUS410
Garaşsyz reňk Tebigy kümüş
Şeýle hem (gara custom düzülip bilner

Size haýsy hyzmatlary hödürläp bileris?

Sales Satuw toparymyz ýeke-täk hyzmat eder, önümleri hödürlär we zerurlyklary habarlaşar.
Technical Tehniki toparymyz, taslama zerurlyklaryňyza görä iň optimal we doly dizaýn eder.
Installation Gurmak tehniki goldawyny berýäris.
Sales Satuwdan soň doly we wagtynda hyzmat edýäris.