gün enjamlary

Ounderüsti gün gurnama ulgamy

Scer nurbady Gün gurnama ulgamy

HZ ýerüsti nurbat gün monta system ulgamy, öňünden gurlan ulgam we ýokary güýçli materiallary ulanýar.
Hat-da ulgamyň umumy howpsuzlygyny üpjün edip, güýçli ýeller we galyň ýygnanmagy bilen iş salyşyp biler.Bu ulgam giň synag aralygy we ýokary sazlaýyş çeýeligi bar we eňňitlerde we tekiz ýerlerde gurnamak üçin ulanylyp bilner.

Beýleki :

  • 10 ýyllyk kepillik
  • 25 ýyl hyzmat ömri
  • Gurluş hasaplamasy goldawy
  • Weýran ediji synag goldawy
  • Eltip bermegiň goldawy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly mysallary

gün enjamlary

Aýratynlyklary

Ansat gurnama

Ulgam önümleriniň gurluş dizaýnyny yzygiderli optimizirleýäris. Önümiň bölekleriniň umumy sany az we baglanyşyk boltlary az, şonuň üçin her baglanyşygy gurmak ýönekeý. Şol bir wagtyň özünde materiallaryň köpüsi öňünden gurlupdyr. saýtda köp iş wagtyny we gurnama zähmet çykdajylaryny tygşytlap biler.

Eňňitler üçin amatly

Sütün bilen şöhläniň arasyndaky baglanyşyk, gündogar-günbatar burçuny we demirgazyk-günorta burçuny bir wagtyň özünde sazlap bilýän we ýapgyt eňňitlerde gurnamak üçin amatly patentlenen dizaýny kabul edýär.

Çeýeligi we sazlanylyşy

Ulgam dizaýn edilende gurluşyk we gurnamagyň amatlylygy we amalylygy doly göz öňünde tutulypdyr.Tutuş ulgam, ýer üýşmeleňleriniň beýikligini sazlamak we öň we yzky sazlap bolýan sütün birleşdirijileri ýaly gurluşygy ýeňilleşdirmek üçin köp sazlanylýan funksiýalary saklady.

Stokary güýç

Ulgam ýokary güýçli materiallary ulanýar we birikmäni berk etmek üçin dik relsler dört nokada berkidilýär.Şol bir wagtyň özünde, gün modullarynyň kesgitlenen gysgyçlary, gysgyçlaryň nädogry gurulmagy sebäpli modullaryň ýel tarapyndan öwüsmeginiň öňüni almak üçin öz ýalňyşlyga garşy dizaýny bar.

Çykdajyly ulgam

Çarçuwaly ulgam, her bir komponentiň ýokary mehaniki ulanylyş tizligini üpjün etmek üçin haç şöhlesiniň we dik demir ýoluň dizaýn shemasyny kabul edýär we bu tygşytly.

clenergy-gün-ösümlik
ýerüsti panel

Technische Daten

Görnüşi Ounder
Gaznasy Zemin
Gurnama burçy ≥0 °
Panel çarçuwasy Çarçuwaly
Çarçuwaly
Paneliň ugry Gorizontal
Dik
Dizaýn standartlary AS / NZS , GB5009-2012
JIS C8955: 2017
NSCP2010, KBC2016
EN1991, ASCE 7-10
Alýumin dizaýn gollanmasy
Material ülňüler JIS G3106-2008
JIS B1054-1: 2013
ISO 898-1: 2013
GB5237-2008
Poslama garşy standartlar JIS H8641: 2007, JIS H8601: 1999
ASTM B841-18, ASTM-A153
ASNZS 4680
ISO: 9223-2012
Garaşma materialy Q355 、 Q235B (gyzgyn galvanizli)
AL6005-T5 (ýerüsti anodlaşdyrylan)
Berkidiji material Sink-nikel garyndysy
poslamaýan polat SUS304 SUS316 SUS410
Garaşsyz reňk Tebigy kümüş
Şeýle hem (gara custom düzülip bilner

Size haýsy hyzmatlary hödürläp bileris?

Sales Satuw toparymyz ýeke-täk hyzmat eder, önümleri hödürlär we zerurlyklary habarlaşar.
Technical Tehniki toparymyz, taslama zerurlyklaryňyza görä iň optimal we doly dizaýn eder.
Installation Gurmak tehniki goldawyny berýäris.
Sales Satuwdan soň doly we wagtynda hyzmat edýäris.