gün enjamlary

Dam örtügi Gün gurnama ulgamy

Bu, raýat üçekleri üçin amatly tygşytly fotoelektrik gurnama çözgüdi.Fotowoltaik kysym alýumin we poslamaýan polatdan ýasalýar we tutuş ulgam diňe üç bölekden ybarat: çeňňekler, relsler we gysgyçlar.Ajaýyp poslama garşylygy bilen ýeňil we owadan.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aşakdaky aýratynlyklary bar

1. Amatly gurnama: Zähmet we wagt çykdajylaryny tygşytlamak üçin deslapky dizaýn.Diňe üç bölek: çeňňekler, relsler we gysgyçlar.
2. Giň ulanylyşy: Bu ulgam dürli sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyryp we ulanylyşyny gowulandyryp biljek gün panelleriniň dürli görnüşleri üçin amatlydyr.
3. Estetiki dizaýn: Ulgam dizaýny ýönekeý we estetiki taýdan ýakymly, diňe bir ygtybarly gurnama goldawyny bermän, üçegiň umumy görnüşine täsir etmezden üçek bilen ajaýyp birleşýär.
4. Suw geçirmeýän öndürijilik: Çeňňek ulgamy farfor kafeliniň üçegine berk birikdirilip, gün panelleriniň oturdylmagynyň üçegiň suw geçirmeýän gatlagyna zeper ýetirmezligini üpjün edip, üçegiň berkligini we suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligini üpjün edýär.
5. Işleýişini sazlamak: Ulgam dürli gurnama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we gün paneliniň optimal defleksiýa burçuny üpjün etmek üçin üçek materialyna we burçuna görä sazlanyp bilinýän dürli çeňňekleri üpjün edýär.
6. safetyokary howpsuzlyk: highokary şemal ýaly aşa howa şertlerinde ulgamyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çeňňekler we relsler berk baglanyşykly.
7. Çydamlylygy: Alýumin we poslamaýan polatdan ýasalan materiallar, ultramelewşe şöhleleri, ýel, ýagyş we aşa temperaturanyň üýtgemegi ýaly daşky gurşaw täsirlerine garşy durup, ulgamyň uzak möhletli hyzmat ediş möhletini üpjün edip biler.
8. Güýçli uýgunlaşma: Taslama we ösüş prosesinde önüm Awstraliýanyň Gurluşyk ýük kody AS / NZS1170, Photolaponiýanyň fotoelektrik gurluşy dizaýn gollanmasy JIS C 8955-2017, Amerikan binasy we beýleki gurluşlar minimal dizaýn ýaly dürli ýük standartlaryna berk eýerýär. Codeük kody ASCE 7-10 we Europeanewropanyň gurluşyk ýük kody EN1991, dürli ýurtlaryň ulanyş isleglerini kanagatlandyrmak üçin.

Dam-çeňňek-gün-gurnama ulgamy

PV-HzRack SolarRoof - üçek çeňňek gün gurnama ulgamy

  • Az sanly komponent, tapmak we gurmak aňsat.
  • Alýumin we polat material, kepillendirilen güýç.
  • Deslapky gurnama, Zähmet we wagt tygşytlamak.
  • Dürli üçege görä dürli çeňňek görnüşleri bilen üpjün ediň.
  • Gowy dizaýn, materialyň ýokary ulanylyşy.
  • Suw geçirmeýän öndürijilik.
  • 10 ýyl kepillik.
Dam örtügi Gün gurnama ulgamy-Jikme-jiklik3
Dam örtügi Gün gurnama ulgamy-Jikme-jiklik4
Dam örtügi Gün gurnama ulgamy-Jikme-jiklik5
Dam örtügi-Gün-gurnama-ulgam-jikme-jiklik1

Komponentler

Ahyrky gysgyç-35-Kit

Ahyrky gysgyç 35 Kit

Orta gysgyç-35-Kit

Orta gysgyç 35 Kit

Demirýol-45

45-nji demir ýol

Bölüm-demir ýol-45-toplum

Demirýol 45 bölek

Alumimun-keramiki-plitkalar-üçek-çeňňek-toplumlar-1

Alumimun keramiki plitalary üçek çeňňek toplumlary

Asfalt-plitkalar-üçek-çeňňek-toplumlar-1

Asfalt plitkalar üçek çeňňek esbaplary

Asfalt-plitkalar-üçek-çeňňek-gurallar-2

Asfalt plitkalar üçek çeňňek esbaplary

Keramika-plitkalar-üçek-çeňňek-toplumlar-1

Keramiki plitkalar üçek çeňňek demir 1

Keramika-plitkalar-üçek-çeňňek-toplumlar-1

Keramiki plitkalar üçek çeňňek esbaplary

Keramiki-plitkalar-üçek-çeňňek-gurallar-2-demir ýol

Keramiki plitkalar üçek çeňňek 2

Keramika-plitkalar-üçek-çeňňek-enjamlar-2

Keramiki plitkalar üçek çeňňek esbaplary

Keramika-plitkalar-üçek-çeňňek-toplumlar-3

Keramiki plitkalar üçek çeňňek esbaplary

Keramika-plitkalar-üçek-çeňňek-toplumlar-4

Keramiki plitkalar üçek çeňňek esbaplary

Tekiz plitkalar-üçek-çeňňek-toplumlar-1

Tekiz plitkalar üçek çeňňek toplumlary

Tekiz plitkalar-üçek-çeňňek-gurallar-2

Tekiz plitkalar üçek çeňňek toplumlary