Tekiz üçek Gün gurnama ulgamy

  • Balastirlenen Gün racking ulgamy

    Balastirlenen Gün racking ulgamy

    HZ Ballastirlenen Gün racking ulgamy, üçekden suw geçirmeýän gatlaga we üçek izolýasiýasyna zyýan bermeýän, içeri girmeýän gurnama kabul edýär.Bu üçek üçin amatly fotoelektrik rack ulgamy.Balastirlenen gün gurnama ulgamlary arzan we gün modullaryny gurmak aňsat.Ulgam ýerde hem ulanylyp bilner.Tomuň soňraky abatlanylmagynyň zerurlygyny göz öňünde tutup, modulyň berkitme bölegi çişiriji enjam bilen enjamlaşdyrylandyr, şonuň üçin gaty amatly modullary bilkastlaýyn sökmegiň zerurlygy ýok.

  • Univershliumumy üçburçly gün gurnama ulgamy